Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

12-06-2018 03:06:24 | Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018  Xem thêm

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

12-06-2018 03:04:26 | Quan hệ cổ đông

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018  - Công ty cổ phần ACS Việt Nam Xem thêm

Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

22-05-2018 11:06:34 | Quan hệ cổ đông

Tờ trình Xem thêm

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2018

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2018

22-05-2018 11:04:58 | Quan hệ cổ đông

Tờ  trình Xem thêm

Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2017

Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2017

22-05-2018 11:03:29 | Quan hệ cổ đông

Thông qua Xem thêm

Tờ trình Phê duyệt thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát

Tờ trình Phê duyệt thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát

22-05-2018 11:02:16 | Quan hệ cổ đông

Tờ trình Xem thêm

Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội

Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội

22-05-2018 11:01:05 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo Xem thêm

Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018

22-05-2018 10:59:36 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo Xem thêm

Báo cáo của HĐQT công ty trình ĐH thường niên năm 2018

Báo cáo của HĐQT công ty trình ĐH thường niên năm 2018

22-05-2018 10:57:57 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo Xem thêm

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

22-05-2018 10:56:30 | Quan hệ cổ đông

Chương trình Xem thêm
Đầu trang