Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐH 2020

Nghị quyết ĐH 2020

01-07-2020 08:43:11 | Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐH 2020 Xem thêm

Tờ trình thông qua quy chế đại hội 2020

Tờ trình thông qua quy chế đại hội 2020

17-06-2020 04:20:54 | Quan hệ cổ đông

Tờ trình thông qua quy chế đại hội 2020 Xem thêm

Thông báo đề cử, ứng cử 2020-2025

Thông báo đề cử, ứng cử 2020-2025

17-06-2020 04:20:08 | Quan hệ cổ đông

Thông báo đề cử, ứng cử 2020-2025 Xem thêm

Quy chế bầu cử 2020-2025

Quy chế bầu cử 2020-2025

17-06-2020 04:19:22 | Quan hệ cổ đông

Quy chế bầu cử 2020-2025 Xem thêm

Tài liệu đại hội cổ đông 2020

Tài liệu đại hội cổ đông 2020

16-06-2020 06:35:23 | Quan hệ cổ đông

Tài liệu đại hội cổ đông 2020 Xem thêm

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020

16-06-2020 06:20:39 | Quan hệ cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020 Xem thêm

 Chương trình Đại hội đồng cổ đông 29.6.2020

Chương trình Đại hội đồng cổ đông 29.6.2020

16-06-2020 06:17:56 | Quan hệ cổ đông

 Chương trình Đại hội đồng cổ đông 29.6.2020 Xem thêm

Giây uỷ quyền tham dự đại hội 2020 - 2025

Giây uỷ quyền tham dự đại hội 2020 - 2025

16-06-2020 06:17:08 | Quan hệ cổ đông

Giây uỷ quyền tham dự đại hội 2020 - 2025 Xem thêm

Tờ trình phê duyệt thù lao 2020 - 2025

Tờ trình phê duyệt thù lao 2020 - 2025

16-06-2020 06:10:38 | Quan hệ cổ đông

Tờ trình phê duyệt thù lao 2020 - 2025 Xem thêm

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019

16-06-2020 06:09:48 | Quan hệ cổ đông

7 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 Xem thêm
Đầu trang