Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Quan hệ cổ đông

Nghị quyết  Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP ACS Việt Nam

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP ACS Việt Nam

08-06-2019 10:12:31 | Quan hệ cổ đông

Nghị quyết  Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP ACS Việt Nam Xem thêm

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP ACS Việt Nam

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP ACS Việt Nam

08-06-2019 10:11:00 | Quan hệ cổ đông

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP ACS Việt Nam Xem thêm

Đại hội cổ đông thường niên 2019  - Tờ trình thông qua quy chế TC ĐHCĐ

Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Tờ trình thông qua quy chế TC ĐHCĐ

22-05-2019 10:17:05 | Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên 2019  - Tờ trình thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ dông thường niên năm 2019 của Công ty CP ACS Việt Nam Xem thêm

Đại hội cổ đông thường niên 2019  -Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS

Đại hội cổ đông thường niên 2019 -Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS

22-05-2019 10:14:43 | Quan hệ cổ đông

Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS Xem thêm

Đại hội cổ đông thường niên 2019

Đại hội cổ đông thường niên 2019

22-05-2019 10:12:48 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo của Ban kiểm soát Xem thêm

Đại hội cổ đông năm 2019 - cty CP ACS Việt Nam

Đại hội cổ đông năm 2019 - cty CP ACS Việt Nam

21-05-2019 04:48:58 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Xem thêm

Đại hội cổ đông năm 2019 - cty CP ACS Việt Nam

Đại hội cổ đông năm 2019 - cty CP ACS Việt Nam

21-05-2019 04:35:48 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo của hội đồng quản trị Công ty CP ACS Việt Nam Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông ACS - năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông ACS - năm 2019

21-05-2019 04:20:52 | Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Cty CP ACS Việt Nam Thông báo mời họp, chương trình họp, báo cáo.... Xem thêm

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

12-06-2018 03:06:24 | Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018  Xem thêm

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

12-06-2018 03:04:26 | Quan hệ cổ đông

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018  - Công ty cổ phần ACS Việt Nam Xem thêm
Đầu trang