Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Ngày 24-05-2023 Lượt xem 2926

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

01.Tài liệu gửi Các cổ đông họp ĐHCĐTN 2023 xem ngay
02. Báo cáo HĐQT về KQ hoạt động 2022, phương hướng 2023 Xem ngay
03. BC của BKS tại ĐHCĐTN năm 2023 Xem ngay
04. BC của BTGĐ vê KQHĐSXKD 2022 & KH 2023 Xem ngay
05. BC tài chính 2023 Xem ngay
06. Phê duyệt mức thù lao chi trả cho TVHĐQT & BKS 2023 Xem ngay
07. tờ trình miễn nhiệm BKS 2020-2025 Xem ngay
08. thay đổi người đại diện ban kiểm soát tại công ty ACS Xem ngay
09. Tờ trình thông qua việc lựa chọn C ty Kiểm toán BCTC 2023 Xem ngay

 

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat