Ngày 24/05/2022 Quan hệ cổ đông
Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2022

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2022

Ngày 24/05/2022 Quan hệ cổ đông
Biên Bản Đại Hội ĐCĐTN 2022

Biên Bản Đại Hội ĐCĐTN 2022

Ngày 26/04/2022 Quan hệ cổ đông
Quy chế quản lý tài chính 2022

Quy chế quản lý tài chính 2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Giấy mời họp ĐHCĐTN 2022

Giấy mời họp ĐHCĐTN 2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Báo cáo của BKS tại ĐHCĐTN 2022

Báo cáo của BKS tại ĐHCĐTN 2022 

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Báo cáo của HĐQT Công ty 2022

Báo cáo của HĐQT Công ty 2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Quy chế HĐ của BKS 2022

Quy chế HĐ của BKS 2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Số 28 BC của BTGĐCông ty về KQHĐSXKD 2021 & KH 2022

Số 28 BC của BTGĐCông ty về KQHĐSXKD 2021 & KH 2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Tờ trình phê duyệt mức thù lao chi trả thành viên HĐQT và BKS 2022

Tờ trình phê duyệt mức thù lao chi trả thành viên HĐQT Và BKS  2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT 2022

Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT 2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022

Ngày 25/04/2022 Quan hệ cổ đông
Tờ trình thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐTN 2022

Tờ trình thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐTN 2022

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat