Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Ngày 03-05-2024 Lượt xem 415

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

01.Thư mời họp ĐHCĐTN 2024           Xem ngay   
02.Báo cáo của BKS tại ĐHCĐTN 2024          Xem ngay   
03.Báo cáo của HĐQT cty về KQHĐ 2023 & PHHĐ 2024          Xem ngay   
04.Báo cáo của BTGĐ C ty về KQHĐSXKD 2023 & KH 2024          Xem ngay   
05.Tờ trình thông qua việc lựa chọn Cty Kiểm toán thực hiện KT BC Tài chính 2024           Xem ngay   
06.Tờ trình thông qua BC Tài chính đã kiểm toán 2023 của Cty CP ACS Việt Nam          Xem ngay   
07.Tờ trình Phê duyệt mức chi trả thù lao thành viên HĐQT & BKS Công ty 2024         Xem ngay   
08.Tờ trình Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty CP ACS Việt Nam         Xem ngay   

      

 

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat